C# Linq İfadelerinin TypeScript Karşılıkları

Bu yazımda C# dilindeki Linq fonksiyonlarının TypeScript deki karşılıklarını göstermeye çalışacağım.
Aşağıda belirtmiş olduğum fonksiyonların içinde bazılarında açıklama olacak şekilde, ilk C# için bir örnek hemen ardından TyprScript için örnek olmak üzere karşılıklarını yazmaya çalıştım.

 

 • Aggregate
 • Aggregate bir koleksiyonda bulunan sayısal değerleri belirlenen işleme göre hesaplamayı sağlar.

  C#

  var numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4 };
  var result = numbers.Aggregate((a, b) => a * b);
  // result = 24
  

  TypeScript

  var total = [0, 1, 2, 3]
  var result = total.reduce((a, b) => { return a + b; });

   

 • All
 • All, bir listedeki elemanların tümünün verilen şarta uyup uymadığını boolean olarak döndürür.

  C#

  int[] array = { 10, 20, 30 };
  bool result = array.All(x => x >= 10);
  // result = true
  

  TypeScript

  function ispositive(element, index, array) {
    return element > 0;
  }
  var arr = [10, 88, 22, 6, 97];
  var value = arr.every(ispositive);

   

 • Any
 • Any bir listede belirtilen koşula uygun kayıt olup olmadığını kontrol eder ve sonucu boolean olarak döndürür.

  C#

  int[] array = { 1, 2, 3 };
  bool result = array.Any(item => item % 2 == 0);
  // result = true
  

  TypeScript

  function ispositive(element, index, array) {
    return element > 0;
  }
  var arr = [12, 90, 24, 8, 99];
  var value = arr.some(ispositive);

   

 • Append
 • C#

  var numbers = new [] { "one", "two", "three" };
  numbers = numbers.Append("four").ToArray();
  Console.WriteLine(string.Join(", ", numbers));
  // one, two, three, four
  

  TypeScript

  const numbers = ["one", "two", "three"];
  const result = [...numbers, "four"];

   

 • Average
 • Bir dizi içerisindeki elemanların ortalamasını alıp size sonucu verir.

  C#

  int[] array = { 10, 20, 30 };
  var avg = array.Average();
  // avg = 20
  

  TypeScript

  var arr = [10, 20, 30];
  const avgAge = arr.reduce((a, u) => a + u, 0) / arr.length;

   

 • Cast
 • C#

  var people = users.Cast<Person>();

  TypeScript

  const people = users as Person[];

   

 • Concat
 • Concat işlemi iki string ifadeyi veya iki diziyi birleştirmeye yarar.

  C#

  string x = "C#";
  string y = "TypeScript";
  string.Concat(x, y);
  
  int[] cift = { 0, 2, 4, 6, 8 };
  int[] tek = { 1, 3, 5, 7, 9 };
  var rakamlar = cift.Concat(tek).ToList();
  // rakamlar = 0, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9
  

  TypeScript

  var cift = [0, 2, 4, 6, 8];
  var tek = [1, 3, 5, 7, 9];
  const rakamlar = [...cift, ...tek];

   

 • Contains
 • Aranılan değeri kontrol eder sonuca göre boolean değer döndürür.

  C#

  int[] array = { 10, 20, 30 };
  var result = array.Contains(20);
  // result = true
  

  TypeScript

  const array = [10, 20, 30];
  const result = array.includes(20);

   

 • Count
 • C#

  int[] arr = { 10, 20, 30 };
  var result = arr.Count();
  // result = 3
  

  TypeScript

  const arr = [10, 20, 30];
  var result = arr.length;

   

 • DefaultIfEmpty
 • Eğer istediğimiz koşulu sağlamıyorsa atanan değeri döndürür.

  C#

  int[] list = { };
  var result = list.DefaultIfEmpty(0);
  // result = 0
  

  TypeScript

  const list = [];
  const listResult = list.length ? list : [0];

   

 • Distinct
 • Distinct tekrarlayan kayıtları bir kere almak istediğimiz zamanlarda kullanılır.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 4 };
  var distinctList = arr.Distinct();
  // distinctList = 1, 2, 3, 4
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 4];
  var distinctList = arr.filter(function (item, pos) {
    return arr.indexOf(item) == pos;
  });

   

 • ElementAt
 • ElementAt listedeki verilen index numarasına göre elemanı seçer.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 4 };
  var result = arr.ElementAt(2);
  // result = 3
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 4];
  const result = arr[2];

   

 • ElementAtOrDefault
 • ElementAtOrDefault listedeki verilen index numarasına göre elemanı seçer, ancak verilen index değeri dizi aralığı dışında ise varsayılan değeri döner.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 4 };
  var result = arr.ElementAtOrDefault(5);
  // result = 3
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 4];
  const result = arr[5];

   

 • Empty
 • Empty hiçbir öğe içermeyen bir koleksiyon oluşturur. Dizide herhangi bir öğe gönderilmesi istenmediği durumda kullanılır.

  C#

  var emptyExample = Enumerable.Empty<string>();

  TypeScript

  const emptyExample: string[] = [];
  const emptyExample = [] as string[];

   

 • Except
 • Farklı 2 dizi içerisinde, ilk dizide bulunan ama ikinci dizide bulunmayan kayıtları listelemek için kullanılır.

  C#

  int[] arr1 = { 0, 2, 4, 5, 6, 8, 9 };
  int[] arr2 = { 1, 3, 5, 7, 8 };
  var result = arr1.Except(arr2);
  // result = 0, 2, 4, 6, 9
  

  TypeScript

  const arr1 = [0, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ];
  const arr2 = [1, 3, 5, 7, 8];
  const result = arr1.filter(u =>
    !arr2.includes(u)
  );

   

 • First
 • First ifadesinde bulunan ilk veri geriye döner.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 4 };
  var result = arr.First();
  // result = 1
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 4];
  const result = arr[0];

   

 • FirstOrDefault
 • Bulduğu ilk elemanı alır eğer sonuç yok ise, default olarak varsayılan değerini döndürür.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 4 };
  var result = arr.FirstOrDefault();
  // result = 1
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 4];
  const result = arr[0];

   

 • List.ForEach
 • C#

  int[] numbers = { 12, 24, 36 };
  // List<int> numbers = new List<int> { 12, 24, 36 };
  numbers.ToList().ForEach(x =>
    Console.WriteLine(x * 2)
  );
  // 24, 48, 72
  

  TypeScript

  const numbers = [12, 24, 36];
  const result = [];
  numbers.forEach(function (item) {
    result.push(item * 2);
  });

   

 • GroupBy
 • Verilerin gruplanması için kullanılır.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
  var result = arr.GroupBy(x => x % 2);
  // [0] = 1, 3, 5, 7, 9
  // [1] = 2, 4, 6, 8, 10
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
  const result = arr.reduce((ubc, u) => ({
    ...ubc,
    [u % 2]: [...(ubc[u % 2] || []), u],
  }), {});

   

 • Intersect
 • Farklı iki dizide bulunan tekrarlayan kayıtları listelemek için kullanılır.

  C#

  int[] arr1 = { 10, 20, 30 };
  int[] arr2 = { 30, 40, 50 };
  var result = arr1.Intersect(arr2);
  // result = 30
  

  TypeScript

  const arr1 = [10, 20, 30];
  const arr2 = [30, 40, 50];
  const result = arr1.filter(u =>
    arr2.includes(u)
  );

   

 • Last
 • Dizi içerisinde bulunan son elemanı alır.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 4 };
  var result = arr.Last();
  // result = 4
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 4];
  const result = arr[arr.length - 1];

   

 • LastOrDefault
 • Dizi içerisinde bulunan son elemanı alır, eğer sonuç yok ise default olarak varsayılan değerini döndürür.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 4 };
  var result = arr.LastOrDefault();
  // result = 4
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 4];
  const result = arr[arr.length - 1];

   

 • Max
 • Dizi içerisindeki sayısal değerlerden en büyük olanı getirir.

  C#

  public class Personel
  {
    public int Yasi { get; set; }
  }
  
  List<Personel> liste = new List<Personel>()
  {
    new Personel() { Yasi = 24 },
    new Personel() { Yasi = 32 },
    new Personel() { Yasi = 28 },
    new Personel() { Yasi = 41 }
  };
  var result = liste.Max(x => x.Yasi);
  // result = 41
  

  TypeScript

  const liste = [
    { yas: 24 },
    { yas: 32 },
    { yas: 28 },
    { yas: 41 }
  ];
  const result = liste.reduce((x, u) => Math.max(x, u.yas), 0);
  
  //farklı bir yöntem
  const result = liste.reduce((max, val) => max > val ? max : val, liste[0]);
  
  //farklı bir yöntem
  function maxValue(liste) {
    let max = liste[0];
    for (let val of liste) {
      if (val > max) {
        max = val;
      }
    }
    return max;
  }
  

   

 • Min
 • Dizi içerisindeki sayısal değerlerden en küçük olanı getirir.

  C#

  List<Personel> liste = new List<Personel>()
  {
    new Personel() { Yasi = 24 },
    new Personel() { Yasi = 32 },
    new Personel() { Yasi = 28 },
    new Personel() { Yasi = 41 }
  };
  var result = liste.Min(x => x.Yasi);
  // result = 24
  

  TypeScript

  const liste = [
    { yas: 24 },
    { yas: 32 },
    { yas: 28 },
    { yas: 41 }
  ];
  const result = liste.reduce((x, u) => Math.min(x, u.yas), Number.MAX_VALUE);

   

 • OfType
 • Koleksiyon içerisinde farklı tipteki verilerin belirtilen tiptekilerinin listelenmesi için kullanılır.

  C#

  object[] values = { "Ad", "Soyad", 10, 80, "Meslek", 9.5 };
  var result = values.OfType<int>();
  // result = 10, 80
  

  TypeScript

  // Eşdeğeri yok

   

 • OrderBy / OrderByDescending
 • Koleksiyondaki öğeleri, artan veya azalan sıraya göre sıralar. Varsayılan değeri Ascending’dir. (Artan sıraya göre).
  Azalan olması için, OrderByDescending değeri kullanılır.

  C#

  int[] numbers = { 2, 6, 3, 10, 13, 7, 8 };
  var result1 = numbers.OrderBy(x => x);
  var result2 = numbers.OrderByDescending(x => x);
  // result1 = 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13
  // result2 = 13, 10, 8, 7, 6, 3, 2
  

  TypeScript

  const arr1 = [2, 6, 3, 10, 13, 7, 8];
  const arr2 = [2, 6, 3, 10, 13, 7, 8];
  const ascending = arr1.sort((a, b) => (a > b ? 1 : -1));
  const descending = arr2.sort((a, b) => (a > b ? -1 : 1));

   

 • ThenBy / ThenByDescending
 • Koleksiyon içerisinde çoklu sıralama yapılması için kullanılır. Önce koleksiyon içerisinde OrderBy veya OrderByDescending ile sıralama yapılıp, daha sonrasında ThenBy(Artan) veya ThenByDescending(Azalan) ile tekrar sıralama yapılarak istenilen hali elde edilir.

  C#
  Burada ilk önce orderBy ile listedeki şehirleri kendi içinde uzunluğuna göre sıraladık, daha sonra sıralanan bu uzunluklara göre ThenBy ve ThenByDescending kullanılarak artan ve azalan olarak tekrar sıralama yapıldı.

  string[] citys = { "İstanbul", "Ankara", "İzmir", "Eskişehir", "Muğla", "Çanakkale", "Edirne" };
  var result1 = citys.OrderBy(x => x.Length).ThenBy(x => x);
  var result2 = citys.OrderBy(x => x.Length).ThenByDescending(x => x);
  // result1 = İzmir, Muğla, Ankara, Edirne, İstanbul, Çanakkale, Eskişehir
  // result2 = Muğla, İzmir, Edirne, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Çanakkale
  

  TypeScript

  const citys1 = ["İstanbul", "Ankara", "İzmir", "Eskişehir", "Muğla", "Çanakkale", "Edirne"];
  const citys2 = ["İstanbul", "Ankara", "İzmir", "Eskişehir", "Muğla", "Çanakkale", "Edirne"];
  const ascending = citys1.sort((a, b) => {
    const lengthDiff = a.length - b.length;
    if (lengthDiff) return lengthDiff;
    return a.localeCompare(b);
  });
  const descending = citys2.sort((a, b) => {
    const lengthDiff = a.length - b.length;
    if (lengthDiff) return lengthDiff;
    return b.localeCompare(a);
  });

   

 • Reverse
 • Koleksiyondaki verilerin tersine sıralanması için kullanılır.

  C#

  int[] numbers = { 2, 6, 3, 10, 13, 7, 8 };
  var result = numbers.Reverse();
  // result = 8, 7, 13, 10, 3, 6, 2
  

  TypeScript

  const numbers = [2, 6, 3, 10, 13, 7, 8];
  const result = numbers.reverse();

   

 • Select
 • Listede bulunan değerin seçilebilmesi veya seçilen değer üzerinde işlem yapılabilmesini sağlar.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5 };
  var result = arr.Select(x => x * 4);
  // result = 4, 8, 12, 16, 20
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 4, 5];
  const result = arr.map(x => x * 4);

   

 • SelectMany
 • Farklı 2 veri kaynağından seçilen kayıtları ortak bir alanda birleştirip tek bir kayıt elde edilmesini sağlar.

  C#

  string[] harf = { "a", "b", "c", "d" };
  int[] rakam = { 1, 2, 3, 4 };
  //var result = harf.SelectMany(x => rakam, (x, y) => new
  //{
  //  harfler = x,
  //  rakamlar = y
  //});
  var result = harf.SelectMany(x => rakam, (x, y) => (x + " - " + y));
  // result = "a - 1", "a - 2", "a - 3", "a - 4", "b - 1", "b - 2", "b - 3", "b - 4", "c - 1", "c - 2", "c - 3", "c - 4", "d - 1", "d - 2", "d - 3", "d - 4"
  

  TypeScript

  const harf = ["a", "b", "c", "d"];
  const rakam = [1, 2, 3, 4];
  const result = harf.reduce<string[]>((x, y) => [...x, ...rakam.map((n) => `${y} - ${n}`)], []);

   

 • Single
 • Dizi içerisinde bulunan belirttiğiniz bir öğeyi getirir.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 4 };
  var result = arr.Single(x => x == 3);
  // result = 3
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 4];
  const result = arr[2];

   

 • SingleOrDefault
 • Dizi içerisinde bulunan elemanlardan tek bir değer döndürür. Sonuç yok ise varsayılan değer döner.

  C#

  int[] arr = { 1, 2, 3, 4 };
  var result = arr.SingleOrDefault(x => x == 5);
  // result = 0
  

  TypeScript

  const arr = [1, 2, 3, 4];
  const result = arr[4];

   

 • Skip
 • Dizi içerisinde bulunan verilerin başlangıç index’ini belirleyip o index numarasından sonraki verileri getirir.

  C#

  int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
  var result = numbers.Skip(3);
  // result = 4, 5, 6, 7
  

  TypeScript

  const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
  const result = numbers.filter((u, i) => i >= 3);

   

 • SkipWhile
 • Dizi içerisinde bulunan verilerin belirtilen koşula göre başlangıç index’ini belirleyip o index numarasından sonraki verilerin getirilmesini sağlar.

  C#
  Burada 3 den küçük olan sayıları kontrol eder ve bunları almaz, ne zaman ki koşul sağlanmadı, ordan itibaren ki sayıları alır. Yani 3,4,5,6,7 yi alacaktır.

  int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
  var result = numbers.SkipWhile(x => x < 3);
  // result = 3, 4, 5, 6, 7
  

  TypeScript

  const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
  let i = 0;
  while (i < numbers.length && 3 > (numbers[i++]));
  const result = numbers.slice(i - 1);

   

 • Sum
 • Dizi içerisinde bulunan sayısal değerleri toplamayı sağlar.

  C#

  int[] numbers = { 9, 20, 29, 44, 49, 86 };
  var result = numbers.Sum();
  // result = 237
  

  TypeScript

  const numbers = [9, 20, 29, 44, 49, 86];
  const result = numbers.reduce((x, y) => x + y, 0);

   

 • Take
 • Dizide listelenecek olan veri adedini belirtir, Sql’de Top() ile aynı anlama gelir.

  C#

  var numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
  var result = numbers.Take(3);
  // result = 1, 2, 3
  

  TypeScript

  const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
  const result = numbers.filter((u, i) => i < 3);

   

 • TakeWhile
 • Dizide de bulunan verilerin, belirlenen koşula göre başlangıç index’inden itibaren belirtilen adet kadarının listelenmesini sağlar.

  C#
  Not: Burada TakeWhile’ın Where den farkı, TakeWhile koşul sağlanmadığında dururken, Where devam eder ve koşulu sağlayan tüm elemanları getirir.

  int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };
  var result = numbers.TakeWhile(x => x <= 3);
  // result = 1, 2, 3
  

  TypeScript

  const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
  let i = 0;
  while (i < numbers.length && 3 >= (numbers[i++]));
  const result = numbers.slice(0, i - 1);

   

 • Union
 • Koleksiyonda bulunan verilerin tekrarları olmadan, değerleri geri döner.

  C#

  IList<string> list1 = new List<string>() { "Zero", "One", "two", "Three" };
  IList<string> list2 = new List<string>() { "One", "TWO", "Three", "Four" };
  var result = list1.Union(list2);
  // result = "Zero, One, two, Three, TWO, Four"
  

  TypeScript

  const list1 = ["Zero", "One", "two", "Three"];
  const list2 = ["One", "TWO", "Three", "Four"];
  const result = list1.reduce((x, y) =>
    x.includes(y) ? x : [...x, y], list2);

   

 • Where
 • Sorgularda filtreleme için kullanılır.

  C#

  List<Personel> liste = new List<Personel>()
  {
    new Personel() { Yasi = 24 },
    new Personel() { Yasi = 32 },
    new Personel() { Yasi = 28 },
    new Personel() { Yasi = 41 }
  };
  var result = liste.Where(u => u.Yasi >= 30);
  // [0] = 32
  // [1] = 41
  

  TypeScript

  const liste = [
    { yas: 24 },
    { yas: 32 },
    { yas: 28 },
    { yas: 41 }
  ];
  const result = liste.filter(u => u.yas >= 30);

   

 • Zip
 • Farklı iki koleksiyonun index sıralamalarına göre birleştirilmesi için kullanılır.

  C#

  string[] list1 = { "Bir", "İki", "Üç" };
  int[] list2 = { 1, 2, 3 };
  var result = list1.Zip(list2, (p, d) => p + " : " + d);
  // result = "Bir : 1", "İki : 2", "Üç : 3"
  

  TypeScript

  const list1 = ["Bir", "İki", "Üç"];
  const list2 = [1, 2, 3];
  const matches = [];
  for (let i = 0; i < list1.length && i < list2.length; i++) {
    matches.push({
      Text: list1[i],
      Number: list2[i],
    });
  }

  C# daki Linq fonksiyonlarının TypeScript karşılıklarını birer örnekle gösterip açıklamaya çalıştım, umarım faydalı bir yazı olmuştur.
  Soru veya görüşlerinizi lütfen yorum olarak belirtin.

  Faydalandığım kaynakları aşağıda belirttim:
  https://decembersoft.com/posts/typescript-vs-csharp-linq/
  https://www.tutorialsteacher.com/linq/linq-standard-query-operators
  https://csharp-tutorials.com/tr-TR/linq

   

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir